Vårdnäs Hembygdsförening - Verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen har under året bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Anneli Kåhre, sekreterare, Jan Oom, kassör, och ledamöterna Stig Persson, Margareta Skinnars och Sten-Erik Stenberg. Ersättare i styrelsen har varit Ingemar Saand och Christer Rahmqvist.

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 454, en minskning med 19 medlemmar.

Hembygdsgården: Utvändig röjning och invändig städning genomfördes vid två städdagar under våren. ”Onsdagsgänget” har svarat för löpande underhållsarbeten. Ny varmvattenberedare har installerats. Med anledning av bygdespelet utvidgades trägolvet framför logen. E n hel del träd och buskar har röjts undan och den delvis förfallna gärdsgården från parkeringen ner mot sjön har reparerats. Den nybildade trädgårdsgruppen har anlagt blomrabatter och ett trädgårdsland, där bl a gamla potatissorter har odlats. Parkkommittén har på ett förnämligt sätt skött gräsklippningen inför arrangemang och uthyrningar. Ett stort partytält har på förmånliga villkor överlåtits till föreningen.

Hembygdsgården har under sommaren varit uthyrd vid 11 tillfällen. Uthyrningarna för bröllopsfester o d (torsdag/fredag till söndag) begränsades enligt styrelsebeslut till 8 helger. Vårdnäs scoutkår har liksom tidigare år utnyttjat hembygdsgården för sina aktiviteter. Vidare förekom under sommaren ett stort antal repetitioner inför bygdespelet.

Arrangemang: Årsmötet 2015 hölls 6/3 i Församlingshemmet, där Linköpings Durspelare underhöll. Vid en berättarkväll 8 april i Församlingshemmet talade Albin Lindqvist om östgötska gåramålare och några målningar från bygden uppmärksammades. Traditionsenligt arrangerades Valborgsmässofirande, med vårtal av Jonas Ridderström och medverkan av Vårdnäskören samt scoutkåren. En kväll i maj inbjöds till vårutflykt söder om Brokind, till Borgarberget, under ledning av P G Granath.

Vid årets välbesökta nationaldagsfirande hölls högtidstalet av Jan Scherman. Frälsningsarméns musikkår liksom Vårdnäskören medverkade på sedvanligt vis. Under sex sommarsöndagar hölls Öppet hus med kaffeservering varav fem tillfällen vid hembygdsgården och ett vid sockenmuseet. Uppslutningen var mindre än under tidigare år. En planerad cykeltur i augusti ställdes in p g a tidsbrist.

Årets nya och stora begivenhet var bygdespelet Branden i Broo, som sattes upp av teaterintresserade Vårdnäsbor.  Hembygdsföreningen hade åtagit sig att stå för spelplatsen och mycket av det praktiska runtomkring. De fyra föreställningarna 27-30/8 kunde genomföras i hyggligt väder och med totalt drygt 500 betalande. Bakom spelet låg ett väldigt arbete från alla de medverkandes sida. Likaså bidrog många i vår förening till att det hela skulle fungera. Glädjande för alla inblandade är att bygdespelet i sin helhet mötte stor uppskattning och blev en minnesrik händelse i bygden.

Vårdnäsdagen 30/8 inleddes med en regndrabbad friluftsgudstjänst uppe på berget, där Vokalensemblen medverkade. I programmet ingick bygdespelets sista föreställning.  I anslutning till bygdespelet arrangerade föreningen en utställning i Berget om Dackefejden och om Vårdnäs under 1500-talet. En extra visning ordnades en kväll någon vecka senare.

4/10 gjordes en höstvandring i Brokinds samhälles äldre delar med många deltagare. Vid Tacksägelsefesten 11/10 på Församlingshemmets gård, stod hembygdsföreningen för visning av Sockenmuseet. 1/11 arrangerades ännu en berättarkväll i Församlingshemmet, denna gång kring 125-årsminnet av Moa Martinsons födelse. Monica Roselius föreläste.

För tredje året avslutades verksamhetsåret med en film- och bildkväll i samarbete med Eklunda Bio, 24/11, med nästan fullsatt salong. Denna gång uppmärksammades särskilt den fotograferande målaren Jacob Bergin.

Hemsida: På föreningens hemsida – www.vardnas.hbf – har medlemmar och andra Vårdnäs-intresserade kunnat hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier. Text- och bildmaterialet på hemsidan utökas successivt.

Ekonomi: Verksamheten under 2015 har resulterat i ett ekonomiskt överskott, till stor del beroende på uthyrningen i hembygdsgården.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens arrangemang och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2016

Veine Edman                                    Marie Drotth                                        Jan Oom           

Anneli Kåhre                                     Stig Persson                                         Margareta Skinnars

Sten-Erik Stenberg                            Ingemar Saand                                    Christer Rahmqvist