Vårdnäs Hembygdsförening - Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen har under året bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Anneli Kåhre, sekreterare, Jan Oom, kassör, samt ledamöterna Stig Persson, Ove Bernfordt och Margareta Skinnars. Ersättare i styrelsen har varit Ingemar Saand och Sten-Erik Stenberg.

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 473, en ökning med 65 medlemmar.

Hembygdsgården: Utvändig röjning och invändig städning genomfördes vid två städdagar under våren. Löpande underhållsarbeten m m har utförts under onsdagsförmiddagar av ”gubbgänget”. Bland annat har en ny flaggstång satts upp eftersom den gamla inte klarade den blåsiga midsommaren 2013. En ny gärdsgård har kommit på plats mellan hembygdsparken och Prästgården. Arbetet har genomförts av en grupp studiecirkeldeltagare under Uno Svenssons ledning. Svenska Kyrkan i Vist-Vårdnäs har stått för materialkostnaderna. Parkkommittén – Hans Malmström, Jan Thibblin och Stefan Karlsson  har skött gräsklippningen exemplariskt inför arrangemang och uthyrningar.

Hembygdsgården har under sommarhalvåret varit uthyrd vid 17 tillfällen. 13 av dessa uthyrningar har gällt bröllopsfester och liknande tillställningar, där man hyrt från torsdag/fredag till söndag. Liksom under 2013 har Vårdnäs scoutkår utnyttjat hembygdsgården för sina aktiviteter.

Arrangemang: Årsmötet 2014 hölls 28/2 i Församlingshemmet, där riksspelman Lisa Hellsten med döttrar underhöll. 24/3 anordnades en berättarkväll i Hulta missionshus. Prästen och hembygdsforskaren Annika Johansson medverkade. Traditionsenligt arrangerades Valborgsmässofirande, med vårtal av Maria ”Mimmi” Klingberg och medverkan av Vårdnäskören samt scoutkåren. En kväll i maj inbjöds till en kvällsutflykt till Norra Fjälla. Birger Lagers samling av gamla föremål besågs och Elsie Malmström berättade om hur Fjälla förändrats sedan hon var ung. Efter förflyttning till Sträp informerade företrädare för Sträps Vänner om den återställda fågelsjön.

Vid årets nationaldagsfirande hölls högtidstalet av Patrick Vigren och Frälsningsarméns musikkår liksom Vårdnäskören medverkade på sedvanligt vis. Under sex sommarsöndagar höll föreningen Öppet hus med kaffeservering i hembygdsgården. En söndag i augusti företogs en ”Cykeltur ut i det okända” med start i Brokind. Turen visade sig gå över Kåtebo, Melskog, Långsbo, Kristineberg, Björklida och tillbaka. Utmed vägen fick cyklisterna information om traktens historia och nutid.

Vårdnäsdagen firades 31/8 i blåsigt väder med inledande friluftsgudstjänst, sång av Vårdnäs vokalensemble, vissång och diktläsning av Gustaf Appelberg samt underhållning av Leos orkester. På 75-årsdagen av flyghaveriet vid Björnkil 1/9 1939 arrangerades en kvällsvandring till ”Flygstenen” med god tillslutning. Bl a deltog representanter för Östergötlands flyghistoriska sällskap. Efter att historien om olyckan berättats och blommor lagts vid minnesstenen, avslutades samlingen av kyrkoherde Maria Åkerström. Inför denna aktivitet ombesörjde föreningsmedlemmar ny skyltning samt stigröjning till Flygstenen och även till jättegrytan vid Pukeberg.

Den vackra lördagen 4/10 genomfördes en höstvandring vid Svartmåla och Unön med berättelser om områdets förvandling till fritidsparadis. Bland annat besöktes Frisksportarnas stuga på Unön, där Linköpings FSKs ordförande Roland Larsson informerade. 12/10 anordnade Vårdnäs församling, Stiftsgården och hembygdsföreningen tillsammans en skördefest. P g a regn blev marknaden m fl aktiviteter som var förlagda till hembygdsgården tyvärr glest besökta.

Liksom 2013 avslutades 2014 års verksamhet med en film- och bildkväll i samarbete med Eklunda Bio i november. Filmer och fotografier från gamla tider i Vårdnäs visades inför en nästan fullsatt salong.

Hemsida: Under året har föreningen skapat en ny hemsida – www.vardnashbf.se – där medlemmar och andra Vårdnäs-intresserade kan hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier. Text- och bildmaterialet på hemsidan kommer att byggas ut successivt.

Övrigt: När det under våren framkom att Trafikverket tänkte stänga av väg 687 under flera månader för att byta ut bron vid Garnvik, samlades flera verksamheter och föreningar, däribland hembygdsföreningen, bakom en skrivelse där konsekvenserna redovisades och där en tillfällig överfart begärdes. Som bekant fick bygdens aktioner i frågan avsedd effekt.

Ekonomi: Verksamheten under 2014 har resulterat i ett ekonomiskt överskott, till stor del beroende på uthyrningen i hembygdsgården.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens arrangemang och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2015

Veine Edman                      Marie Drotth                      Jan Oom       

Anneli Kåhre                       Ove Bernfordt                    Stig Persson

Margareta Skinnars           Ingemar Saand                   Sten-Erik Stenberg