Vårdnäs Hembygdsförening – Verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen har under året bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Anneli Kåhre, sekreterare, Jan Oom, kassör, samt ledamöterna Stig Persson, Ove Bernfordt och Margareta Skinnars. Ersättare i styrelsen har varit Anders Kull och Ingemar Saand.

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 408.

Hembygdsgården: Utvändig röjning och invändig städning genomfördes vid två städdagar under våren. Löpande underhållsarbeten m m har utförts under onsdagsförmiddagar av ”gubbgänget”. Eftersom flaggstången blåste av i midsommarhelgen är en ny stång anskaffad och under iordningsställande för uppsättning till sommaren 2014. Parkkommittén – bestående av Hans Malmström, Jan Thibblin och Arne Gustavsson – har på ett förnämligt sätt skött gräsklippningen inför arrangemang och uthyrningar.

Hembygdsgården har under sommarhalvåret varit uthyrd vid 16 tillfällen. Från och med hösten 2013 har Vårdnäs scoutkår mycket av sin verksamhet förlagd till hembygdsgården.  Under sex söndagseftermiddagar, från slutet av juni till början av augusti, hölls Öppet hus med kaffeservering i hembygdsgården.

Arrangemang: Traditionsenligt har hembygdsföreningen arrangerat Valborgsmässofirande, med vårtal av Oscar Rosander, medverkan av Vårdnäs hembygds- och kyrkokör samt scoutkåren. Vid årets nationaldagsfirande hölls högtidstalet av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall. Frälsningsarméns musikkår och Vårdnäskören medverkade på sedvanligt vis. Vårdnäsdagen firades 1 september med inledande friluftsgudstjänst, medverkan av Vårdnäs vokalensemble och musikern Erik Gruvebäck. 13 oktober genomförde Vårdnäs församling, Stiftsgården och hembygdsföreningen tillsammans en skördefest, då en marknad m fl aktiviteter var förlagda till hembygdsgården.

Under våren inbjöds till en kvällsvandring i Bestorps samhälle, och i oktober till en berättarkväll då Göran Dahmén talade om skiftesreformen i Arnebo by. I slutet av november anordnades tillsammans med Eklunda Bio en film- och bildkväll då gamla filmer och fotografier från bygden visades. Intäkterna för kaffeserveringen, liksom en frivillig avgift, tillfördes Eklunda Bios digitaliseringsprojekt. En planerad bussutflykt till Vikbolandet på sensommaren fick ställas in på grund av få anmälningar.

Övrigt: Med anledning av kommunens pågående arbete med Översiktsplan för landsbygden har styrelsen lämnat ett remissyttrande över vissa förslag som berör området kring Vårdnäs kyrka.

Till Linköpings stadsarkiv har överlämnats kommunala och kyrkliga arkivhandlingar från 1800-talets senare del, vilka  föreningen övertagit från Paul Aineströms efterlevande. Handlingarna får därmed en säkrare förvaring samtidigt som de blir mera tillgängliga för forskning. Handlingar från dels Vårdnäs majblommekommitté och dels Arnebo tröskverksförening, vilka förvarats i hembygdsgården, har av samma skäl överlämnats till Linköpings föreningsarkiv. Örjan Nilsson, Bestorp, har påbörjat en konvertering till digitalt format av Paul Aineströms filmer från Vårdnäsbygden under 1960-talet, som hembygdsföreningen fått ansvaret för. Härigenom blir filmerna säkrade för framtiden.

Vid Östergötlands hembygdsförbunds årsmöte i Kornettgården, Flistad, deltog Veine Edman och Marie Drotth, och vid förbundets höstmöte i Norrköping Veine Edman och Ingemar Saand.

Ekonomi: Verksamheten under 2013 har resulterat i ett ekonomiskt överskott, till stor del beroende på uthyrningen i hembygdsgården.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens arrangemang och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2014

Veine Edman                      Marie Drotth                          Jan Oom   

Anneli Kåhre                       Ove Bernfordt                       Stig Persson

Margareta Skinnars           Anders Kull                             Ingemar Saand