Vårdnäs Hembygdsförening – Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen har under året bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Anneli Kåhre, sekreterare, Per Berg, kassör, och ledamöterna Margareta Skinnars, Sten-Erik Stenberg och Hans Barnö. Ersättare i styrelsen har vart Ingemar Saand och Anders Kull. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 408, en minskning med 35 medlemmar.

Hembygdsgården: Vårröjning genomfördes sedvanligt under en kväll i april. ”Onsdagsgänget” har svarat för löpande skötsel av hus och park. Nya elradiatorer har installerats i Berget. I nedre boden har iordningsställts ett litet snickerimuseum dit svarv, bandsåg och handverktyg har flyttats. På motsvarande sätt har föreningens föremål med textil anknytning samlats på övre våningen i Kvarndalen. Damerna i trädgårdsgruppen har fortsatt att utveckla trädgårdsland och blomrabatter. De har dessutom satt upp en mattväv i Kvarndalen. För gräsklippning inför arrangemang och uthyrningar svarade parkkommittén. Under sommaren var hembygdsgården uthyrd vid 11 tillfällen, varav sju hela helger för bröllopsfester. Den utnyttjades dessutom vid många tillfällen av Teaterföreningen Vårdnässpelen för repetitioner inför bygdespelet i september – se nedan. Vårdnäs scoutkår har i likhet med tidigare bedrivit en stor del av sin verksamhet vid hembygdsgården.

Arrangemang: Årsmöte hölls 3 mars i församlingshemmet. Musikgruppen Strängt Draget underhöll. På grund av rådande eldningsförbud fick årets Valborgsmässofirande försiggå utan såväl eld som fyrverkerier. Vårdnäskören och scoutkåren medverkade dock som vanligt, och vårtal hölls av kommunpolitikern Rebecka Hovenberg.

12 maj genomfördes en torpvandring vid Kristineberg, ledd av Birgitta Andersson. Vädret var dåligt och deltagarantalet blygsamt. Detsamma kan sägas om söndagen 26 maj, då Öppet hus anordnades i hembygdsgården. På Nationaldagen, däremot, var både vädret och uppslutningen till belåtenhet. Vårdnäskören och Frälsningsarméns musikkår medverkade enligt god tradition och högtidstal hölls av Sanna Detlefsen, direktor vid Linköpings stadsmission. Flaggor utdelades till Stefan Nilsson, Bestorp, och boendeföreningen Västerby Allé.

Tre ”Söndagskväll i hembygdsgården” arrangerades under sommaren. Första tillfället, 7 juli, ägnades åt ekarna och blev mycket välbesökt. Professor Per Milberg, Gärdala, delade med sig av sina kunskaper både i logen och vid en exkursion i backarna vid Stiftsgården. 21 juli genomfördes en lyckad allsångskväll under ledning av Ann Gustavsson Jarl och Rebecca Jarl Evertsson. Här var SPF Rengen medarrangör. Tredje söndagskvällen, 4 augusti, bjöds på vissång av trubaduren Göran Arvidsson, Kölefors. Tisdagskvällen 13 augusti arrangerades en kvällsvandring till Gårasjön. Deltagarna samlades i Lökebo bergtäkt. Markägaren Bert Johansson berättade om verksamheten vid täkten och visade vägen till badplatsen, där det medhavda kaffet dracks.

16 oktober inbjöds till berättarkväll i församlingshemmet. Jan-Erik Andersson, Komministergården, informerade i ord och bilder om sommarens tjärbränning i Ulrika. I kvällens andra avdelning föreläste Svante Lagman, Linköping, om hur olika ortnamn i våra bygder kommit till. I likhet med tidigare år avslutades verksamhetsåret med en kväll kring gamla bilder och filmer i samarbete med Eklunda Bio. Höstens båda arrangemang var välbesökta.

Bygdespel: Vårdnässpelens uppsättning ”Drottningens skjorta – en 1600-talssåpa” framfördes med framgång i hembygdsgården i hela sju föreställningar från 1 till 15 september. Hembygdsföreningens del i denna kulturhändelse i vår bygd var att stå för spelplats, toaletter, parkering samt att tillhandahålla kaffe och varm korv. I serveringen bidrog många medlemmar med arbetsinsatser.

Hemsidan: www.vardnashbf.se har medlemmar och intresserade kunnat hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier.

Ekonomi: Verksamheten under 2019 har resulterat i ett ekonomiskt överskott, till stor del beroende på uthyrningen av hembygdsgården.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på många olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens arrangemang och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2019

Veine Edman    Marie Drotth    Per Berg    Anneli Kåhre    Margareta Skinnars

Sten-Erik Stenberg   Hans Barnö    Ingemar Saand     Anders Kull