Vårdnäs Hembygdsförening - Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen har under året bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Anneli Kåhre, sekreterare, Per Berg, kassör, och ledamöterna Stig Persson, Margareta Skinnars och Sten-Erik Stenberg. Ersättare i styrelsen har varit Ingemar Saand och Anders Kull. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 443, en ökning med 21 medlemmar.

Hembygdsgården: Vårröjning genomfördes sedvanligt under en kväll i april. Av säkerhetsskäl och för att förbättra utsikten avverkades under våren ett antal stora träd i sluttningen mot sjön. I övrigt har ”Onsdagsgänget” svarat för löpande skötsel av hus och park. Trädgårdsgruppen har fortsatt utveckla odlingarna i köksland och rabatter trots svårigheterna som den torra och varma sommaren innebar. För gräsklippning inför arrangemang och uthyrningar svarade parkkommittén. Hembygdsgården har under sommaren varit uthyrd vid tolv tillfällen, varav åtta hela helger för bröllopsfester o d. Liksom tidigare år har Vårdnäs scoutkår bedrivit en stor del av sin verksamhet vid hembygdsgården. En av Vårdnäs församlings friluftsgudstjänster under sommaren var förlagd till altanen på logens baksida.

Arrangemang: Årsmöte hölls 11 mars i Församlingshemmet. Mötet inleddes med en film om 1940-talets Linköping. 18 april arrangerades en välbesökt berättarkväll i församlingshemmet. Björn Johansson från DIS visade prov på den skatt i form av gamla kartor som finns tillgänglig på Internet. Efter kaffepaus berättade Björn Sundén, sommarboende i Fjälla, barndomsminnen och tog åhörarna med på en tur runt den västra sockendelen. Våren välkomnades i hembygdsparken på Valborgsmässoafton med tal av Gustaf Appelberg, Bestorp, och medverkan av Vårdnäskören och scoutkåren.

Årets vårutflykt var förlagd till byn Kögenäs, vars historia berättades av Yngve Larsson och Bo Jonsson. Därefter samlades deltagarna vid soldattorpet Högåsa. Gunilla Hallberg berättade om sina släktrötter i Kögenäs och om Högåsa, som hon ärvde i sin ungdom och som hon tillsammans med Ulf Törnquist rustat upp. Nationaldagen firades i hembygdsgården med god uppslutning. Årets högtidstal hölls av Lars Vikinge, Melskog. Enligt god tradition medverkade Frälsningsarméns musikkår och Vårdnäskören. Detta år genomfördes ett hantverkslotteri med vinster skänkta av träslöjdaren Ulf Törnquist.

Under sommaren arrangerades fyra ”Söndagskväll i hembygdsgården”. Vid första tillfället, 1 juli, underhöll dragspelsklubben Byledraget från norra Östergötland. 15 juli besöktes hembygdsgården av föreningens förste ordförande Göte Ericsson, Kisa. Han berättade om sitt yrkesliv inom polisen vilket började när det ännu fanns fjärdingsmän i bygderna. 29 juli stod trädgårdsgruppen för programmet, med bl a provsmakning av delikatesser som smaksatts med olika kryddväxter. På den avslutande ’söndagskvällen’, 5 augusti, gästade bondkomikern Kaj Lärka från Norrköping.

28 augusti lockade en kvällsvandring till Trollsjön många deltagare. Några tog sig dit med bil, men de flesta promenerade genom skogen från Brokind. Else-Marie Peterson, Brokind, berättade sägnen om Barbro Påle, som efter misslyckade gravsättningar i såväl domkyrkan som i Vårdnäs kyrka skall ha fått sin sista viloplats i denna sjö.. Tillsammans med Wist hembygdsförening inbjöds 5 september till en visning av en samling väl vårdade vagnar i Bjärka-Säby magasin. För den vagnhistoriska sakkunskapen stod Åke Öberg, ordförande i Vallavagnarnas Vänner. Dessutom hade Margit Ekman, Bjärka-Säby, mycket att berätta från den tid då hästarna ännu hade sin roll som dragare vid godset.

Någon berättarkväll genomfördes inte under denna höst. Däremot återupptogs de senare årens tradition att inbjuda till en bild- och filmkväll i Eklunda. Nu blev det endast fotografier. Dessa arrangemang i gott samarbete med Eklunda Bio brukar locka många intresserade, och så även denna gång.

Hemsida: www.vardnashbf.se har medlemmar och intresserade kunnat hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier.

Ekonomi: Verksamheten under 2018 har resulterat i ett ekonomiskt överskott, till stor del beroende på uthyrningen av hembygdsgården.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på många olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens arrangemang och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2018

Veine Edman      Marie Drotth      Per Berg      Anneli Kåhre      Stig Persson                                              

Margareta Skinnars        Sten-Erik Stenberg       Ingemar Saand         Anders Kull