Uthyrning

Vårdnäs hembygdsgård erbjuder från maj till september en oslagbar miljö för möten och tillställningar. Logen (ca 17 x 8 m golvyta) rymmer 100 personer vid dukade bord. För små grupper är Berget en trevlig lokal.

 

För bröllopsfester m m kan Logen och Berget hyras fredag-söndag, eller torsdag-söndag. Dessa uthyrningar är begränsade till åtta helger per år.

 

2022: Fullbokat i fråga om helguthyrningar.

 

2023: Fullbokat. Alla uthyrningshelger preliminärbokade.

 

Kontakta hembygdsföreningens ordförande Veine Edman – 0767 – 61 60 50 eller edmans@allt2.se – för prisuppgifter och upplysningar.

 

 

Hembygdsgården – så kom den till

 

Vårdnäs hembygdsförening - som bildades på hösten 1977 - kom snart fram till att man behövde en hembygdsgård. Man ville skapa en plats där folk kunde samlas och där en del av bygdens kulturarv kunde presenteras. 

 

”Platsen var självskriven”, sa föreningens förste ordförande Göte Ericsson i en återblick. Men det var inte självskrivet att man skulle få tillgång till den. Andra alternativ prövades. Hembygdsföreningen erbjöds att ta över Bestorps Folkets Park, som var i gungning ekonomiskt, men tackade nej.

 

När Svenska kyrkan skulle sälja Komministergården och marken som hörde till Prästgården öppnade sig en möjlighet att förvärva den del av prästgårdsparken som var den ”självskrivna” platsen. När man lyckats utverka den nödvändiga dispensen från strandskyddslagens bestämmelser, hos länsstyrelsen, beviljade kommunen byggnadslov.

   

Nu kunde det praktiska arbetet påbörjas. Av Harry och Greta Ekenger – som ägde Kuseboholms gård - fick föreningen stugan Berget i gåva. Huset, som var byggt i 1700-talets mitt, plockades ner och stockarna märktes för att Berget skulle kunna återuppstå i hembygdsgården.  Återuppbyggnaden pågick under 1986-87, men mycket arbete återstod till åren därefter.

 

Första byggnaden på plats var dock logen som hade förvärvats från gården Koppertorp strax utanför Bestorp. Åren 1984-86 revs och återuppfördes den.  Det bör tilläggas att en hel del markarbeten behövde göras på den kuperade tomten för att anpassa den till byggnaderna. Det sluttande gårdstunet skulle dessutom kunna utnyttjas för olika arrangemang med publik framför logen.

 

Även om anlitade byggmästare för vissa uppgifter krävdes också mycket stora ideella arbetsinsatser. Men de gav resultat. Med Logen och Berget på plats kunde nu hembygdsgården tas i bruk. Dessa båda byggnader är alltjämt kärnan i hembygdsgården.

 

Att förmedla bygdens kulturarv till vårdnäsbor och besökande var tanken med hembygdsgården. Styrelsens avsikt var att Logen främst skulle tjäna som bygdemuseum. Där ville man spegla människors liv och villkor under gamla tider, då sockenborna i allmänhet levde av vad jorden och skogen gav.

 

Medlemmar i föreningen hade dock upptäckt att Logen med sina ytor och sitt läge blivit en utmärkt lokal för samlingar och tillställningar, även sådana med dans.  En namnlista med många underskrifter ledde till att planerna ändrades i denna riktning. På väggarna i Logen hänger åtskilliga redskap och andra gamla föremål, men golvytan är i stort sett fri. Utöver hembygdsföreningens egna arrangemang utnyttjas Logen för många privata festligheter som t ex bröllopsmiddagar, liksom för andra föreningars sammankomster.

 

 

 

Efter några års andhämtning var hembygdsföreningen mogen för nya byggnadsprojekt. 1995 mottogs som gåva av familjen Åke Johansson, Lökebo, en visthusbod vid torpet Kalmar. Den placerades i norra änden av gårdstunet och rymmer samlingar av redskap för mjölkhantering och tvätt m m.

 

Åren 1996-99 uppfördes de två södra bodarna av material från skänkta och nedmonterade byggnader. Nedre boden - vilken främst rymmer gamla verktyg och nyttoföremål - består av virke från en byggnad i Räckskog i Kättilstad socken. Den skänktes till föreningen av familjen Hamilton. Timret i boden intill fick föreningen i gåva av dåvarande ägarna till Saxtorps gård, familjen Hultgren. Denna byggnad utnyttjas bl a som hembygdsföreningens förråd för bänkar och trädgårdsredskap.

 

I mitten av 2000-talets första decennium revs stugan till torpet Kvarndalen under Kuseboholm, vilket upplåtits av gårdens nuvarande ägare Robert Ekman. Huset återuppfördes 2006-2007 i hörnet mellan Berget och de södra bodarna. Det kallas för Kvarn-dalen och rymmer bl a ett litet skolmuseum.

 

Flera byggnader ryms knappast kring gårdstunet. I fråga om hus får nog hembygdsgården anses vara komplett. Av protokollen framgår att man för en del arbeten tagit hjälp av yrkesfolk, men det allra mesta är åstadkommet med frivilliga arbetsinsatser. Lönen för mödan är vetskapen att man bidragit till en hembygds-gård som många tycker hör till de vackraste som setts, och som dessutom är mycket användbar för olika aktiviteter.

 

Nu gäller det att med tacksamhet mot alla dem som hjälpt till att skapa hembygdsgården se till att utnyttja, vårda och förvalta den!

 

 

 

 

Husen på bilderna:

 

Överst på sidan – Logen, första byggnaden vid hembygdsgården, färdig 1986. Från Koppetorp där den uppfördes ca 1780, om än med ett annat utseende än den senare fick.

 

Överst i högra spalten - Berget – torpstuga från Kuseboholm – byggd ca 1750, bebodd permanent till 1936, därefter fritidsbostad. Återuppförd 1986-1987.

 

Här ovan t v: Förvaringsbodar byggda av rivningsvirke 1996-1999.

Här ovan t h: Kvarndalen, återuppförd 2006-2007.

 

Nederst t h: Visthusbod – från torpet Kalmar under Skarsmåla. Återuppförd 1995.