Sägnen om

BARBRO  PÅLE

”Å Brokind i Vårdnäs socken bodde fordomdags en rik och förnäm fru, som hette Barbro, och som var så hård, att hon vid minsta förseelse af någon bland sina underhafvande lät bakbinda och kasta honom i ’tjufkistan’.

 

För att ännu mera plåga den olycklige, lät hon i arresten duka bord med mat och dryck, hvilket den bundne naturligtvis icke kunde åtkomma. När folket sedan klagade hos frun, att fångarne ledo hunger och törst, svarade hon skrattande: ’De hafva både mat och dryck, vilja de ej äta, få de skylla sig sjelfva.’

 

Sålunda blev fängelset på Brokind vida bekant, och stället der tjufkistan stod kallas till åminnelse deraf än i dag för ’Kisthagen’.

 

När fru Barbro ändtligen dog, begrofs hon i sina förfäders graf i Linköpings domkyrka, men höll der ett sådant spökeri, att hennes lik måste tagas upp och begrafvas på kyrkogården i Vårdnäs.

 

Men icke heller här fick hon någon ro, hvarför, på en förståndig mans inrådan, hennes kista upptogs för andra gången samt kördes med ett par tvillingoxar ner i en mosse, der en påle slogs genom både lik och kista. Sedan hördes, så snart det började skymma, ett osynligt väsen flyga kring mossen och ropa: ’Barbro påle! – Barbro påle!’

 

Vidare kom ej vålnaden, men på Brokind, liksom på alla gamla herrgårdar, spökade det ända in i senare tider, och ofta syntes ljus om nätterna brinna i den obebodda, stora byggningen.”

 

Sägen i olika varianter

Denna version av sägnen är hämtad ur Herman Hofbergs Svenska Folksägner, 1882. Den bygger på uppteckningar 1832 av fornforskaren Johan Haqvin Wallman, Slaka. Olika varianter finns. I flera av dem är det till Tarmsjön eller Tarmgölen (ofta kallad Trollsjön) som Barbros kista slutligen forslas.

SANT ÄR

  • att det funnits en fru Barbro på Broo/Brokind – Barbro Eriksdotter (Bielke), hustru till Måns Johansson (Natt och Dag). Hon var född ca 1500 och avled efter 1553.
  • att Barbro Eriksdotter och Måns Johansson var kända för sin stränghet mot underlydande. De var så stränga att kung Gustaf, som fått klagobrev, skrev till Måns och uppmanade honom lugna sig.   SE NÄSTA SKÄRM!
  • att det har funnits ett fängelse, en ”tjuvkista”, på Broo. Namnet ’Kisthagen’ återfinns på en karta från 1685 .

OSANT ÄR

  • att Barbro Bielkes kista blev flyttad från Linköpings domkyrka.

 

Läs mer i skriften ”Barbro Påle på Brokind”, av Melcher Falkenberg.