Vårdnäs

på 1500-talet

·         Vårdnäsborna var några hundra. Bosatta i låga, grå hus.

·         Dagens gårdar och byar fanns (i stort) sedan länge. Se listan här intill!

·         Man levde av jordbruk med boskapen i centrum. ”Ängen är åkerns moder”. Arealen ängsmark (som gav vinterfoder) bestämde antalet djur i fähuset. Mängden gödsel bestämde åkrarnas storlek. Relationen äng/åker kunde vara 7/1.

·         Tvåsäde hade börjat tillämpas. Främsta sädesslaget var korn. Rovor, kål, ärter odlades och åts. Kött och mjölkvaror var viktiga i kosthållet! Liksom fisken i sjön.

·         Några var självägande skattebönder. Flertalet var landbönder (arrendatorer). Dominerande jordägare var Måns Johansson. De som brukade hans eller andra adelsmäns gårdar kallas frälsebönder.

·         Gårdar som tidigare hade skänkts till kyrkor och kloster överfördes efter reformationen raskt till kronan. Brukarna blev kronobönder.

·         Landbönderna betalade arrendet med produkter eller dagsverken.

·         Sockenkyrkan stod där den står idag, men var betydligt mindre, med små gluggar högt upp. Klockstapel i stället för torn.

·         Det var långt till kyrkan för många. Men den kristna tron präglade vardagen. Efter flera hundra års katolsk tro var det svårt att ta till sig den lutherska.

·         Vägarna var mestadels stigar där man tog sig fram till fots eller till häst. Möjligen var ”Kalmarvägen” farbar med vagn. Se kartan över de viktigaste vägarna

– Skärm 3.

 

 

 

Nordligast i Småland

Vårdnäs socken tillhörde Kinds/Kinda härad – se kartan t v - som liksom Ydre härad räknades till Småland ända in på 1600-talet. Men i fråga om lag och rätt tillhörde Kinda Östergötlands lagsaga – liksom större delen av Småland.

 

Tingsstället i Kinda härad var på den här tiden Skärlunda. Var Skärlunda låg är inte känt, men man tror att det var i närheten av Tjärstad kyrka. Först på 1660-talet blev Kisa häradets tingsplats.

 

Sockengränsen mot Vist och Skeda var alltså även häradsgräns och landskapsgräns. Se kartan!