PÅ GLÖMDA VÅRDNÄS-VÄGAR – 2

 

Rapport från ”Forskargruppens” vandring 10 maj 2023

 

Syfte: Att spåra upp / påminna om gamla sockenvägen från Saxtorp till Sätra. Det vill säga landförbindelse som ända fram till 1800-talets slut stod till buds om man från de centrala eller västra sockendelarna skulle besöka östra sockendelen, eller tvärtom. Dagens vandring gällde sträckan mellan Sätra och Åse hällar, med återmarsch på nutida vägar.

 

Deltagare: Omkring 15. Vädret: Strålande. Förstudier på kartor och i fält: Christer Rahmqvist, Rosita Gustavsson, Håkan Wallgren. Vägvisning: Håkan Wallgren. Lite prat om torp och stugor utmed vägen: Veine Edman.

 

 

Vi samlades vid Bestorpsparken – och vandrade  sedan vägen upp mot Sätra, nästan fram till korsningen med vägen till Sätravallen. Vi tittade upp mot Sätravallsvägens anslutning till vägen från Bestorp, mitt för den nordligaste av Sätra-gårdarna. Just där anslöt också den gamla sockenvägen till Gavelvägen, som den kallades förr.

Sockenvägen hade en nordligare sträckning än Sätravallsvägen, tangerade Ekhyddans (Olle Erikssons) tomt, fortsatte åt väster förbi Karlslund och senare tillkomna hus.

Vid Karlslund (även kallat Lertaget) mötte dess nuvarande invånare, Yvonne och Helge, upp. Undertecknad återberättade vad som uppges i ”Torp och stugor” om skräddaren Carl Gustaf Carlsson och hans Clara. Sätra-bönderna lät dem bygga sig en stuga i byns lertag. Det hände att de upplät stugan för både dans och religiösa möten. Att ”Lianarna” - en sekt ledd av Charles och Julia Lee – sägs ha haft möten i Karlslund ledde till att Carl Gustaf och Clara långt efter sin död kom att figurera i Vårdnässpelens uppsättning ”Vera och världen” på Sagateatern hösten 2021.

Håkan ledde så gruppen vidare på en slingrande väg. Omedelbart efter Karlslund sågs på håll Nyborg, en stuga som kom till vid samma tid. Den har efter många år som fritidsbostad fått permanentboende i ett nytt hus på sin tomt.

 

Sockenvägen mellan Saxtorp och Sätra svänger kraftigt både i sidled och höjdled. Här bär det utför på sträckan mellan Lund och Åse hällar. I täten, till höger Håkan Wallgren, som kan de här trakterna utan och innan. Foto: Vanja Roback Karlsson.

 

 

Så småningom kom vi till villan Klinten. Den är av senare datum, men i dess närhet fanns från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet torpet Nygärdet, eller Nyle, under Skruvkulla. Intill torpet låg ytterligare ett par stugor, där ett antal personer bodde ”inhyses.”

Från samma utsiktspunkt ses Trädgårdstorp, under Sätra, liksom Vasstorp som från slutet av 1600-talet var soldattorp under Skruvkulla. 1912 flyttade siste soldaten P A Rosén ut och bosatte sig i Arnebo. Både Trädgårdstorp och Vasstorp används alltjämt som fritidsbostäder. Trädgårdstorp, tillkommet 1861, lär ha fått sitt namn av att en son i första torparfamiljen, Salomon Salomonsson, planterat många växter som inte var vanliga i trakten.

Innan vandringen fortsatte pekade Christer och Rosita ut ungefärligt var Hökhult legat på en höjd intill. Det var en stuga under Skruvkulla, kortvarigt bebodd under slutet av 1800-talet.

Efter en stund, vid torpet Lund, korsade vi vägen mellan Skruvkulla och Kristineberg. Lund, som tillhörde Skruvkulla, var permanent bebott 1754-1963 och används sedan dess som fritidsbostad.

Vi passerar Lund och följer den här väl synliga vägen vidare västerut. Snart kommer vi in på

 

 

Vandringen 10 maj 2023 enligt Christer Rahmqvists GPS, inritad på Häradsekonomiska kartan, som utarbetades 1868-1877. KLICKA för större kartbild!

 

skogsmarker tillhöriga gården Ås. Det blir bitvis svårare att se var vägen gått, bl a där skogsmaskiner gjort djupa spår i fuktiga stråk.

När vi närmade oss den korsande grusvägen från Ås mot Nässjö, gick vi på grund av svår framkomlighet lite norr om rätta vägen. Ute på grusvägen följde vi denna några tiotal meter söderut innan vi vek av till andra sidan. Här ledde Håkan oss fram till platsen för den f d stugan Hagalund, även kallad Skogen. Den hade byggts 1834 på Ås mark, men plockats ner drygt trettio år senare för uppföras på nytt i kyrkbyn. Där blev den arrendatorbostad vid Komministergården. När Församlingshemmet stod färdigt på 1950-talet flyttades stugan in på

 

dess tomt. Efter att från 1958 till 2022 ha fungerat som sockenmuseum är den nu - med hjälp av ett lyftkranslyft – tillbaka vid Komministergården.

Från den forna stugplatsen strax intill vägen mot Nässjö följde vi sockenvägen vidare på bergåsen fram till ”Åse hällar”.  Dit gick ju också, men från andra hållet, vandringen 13 april, innan den vek av mot Nässjö gård.

Här fick vandrarna äntligen ta fram sina kaffetermosar ur ryggsäcken.

Undertecknade påtalade hur svårt det kunde för vägfarande att vintertid passera Åse hällar med häst och vagn. Svallisen på de lutande berghällarna ställde många gånger till det. I sockenboken berättas om en liktransport på väg till kyrkan. Hästen, eller hästarna, tappade fotfästet, vagnen välte och den avlidne rullade ur kistan …

Efter kafferasten återvände vandrarna till Nässjövägen, för att gå nerför backen till Ås – och därifrån utmed nutidens väg 687 till Sjölund (även det en stuga under Skruvkulla) och vidare till Bestorpsparken.

Även denna gång blev det ungefär 5 kilometers vandring på tre timmar. Nu vet några fler än Håkan Wallgren var den gamla sockenvägen

Vandring i vårlig grönska. Foto: Rosita Gustavsson.

gick fram - eller i alla fall halva sträckan. Några var med vid båda vandringarna, och några vid den ena eller den andra.

VEINE EDMAN