Vårdnäs ”storkommun” 1952 – 1970 – II.

Axplock ur ”Kommunnytt från Vårdnäs

 

Inför samgåendet med Linköping 1 januari 1971 gav kommunalnämnden i Vårdnäs kommun (som omfattade Vårdnäs, Vist och Skeda) ut ett sista nummer av ”Kommunnytt från Vårdnäs”. Där redovisas ett axplock av beslut och ärenden under storkommunens 19-åriga tillvaro. Ur detta görs här ännu ett urval - med tonvikt på sådant som rör Vårdnäs socken.

 

 

(1951)

·         Inför sammanläggningen till Vårdnäs ”storkommun” på nyåret 1952 möttes företrädarna för Vist, Vårdnäs och Skeda kommuner för förberedande sammanträden. Kommunalfullmäktige samlades i Eklunda och utsåg ledamöter i i ny gemensam kommunalnämnd och valberedning. Tid och plats för kommande sammanträden klubbades, men först efter en lång debatt där det väcktes sex olika förslag.

 

·         Kommunalskatten för 1952 bestämdes till 6 kronor per skattekrona.

 

 

1952

·         Brokinds fastighetsägareförening beviljas ett lån på 2 000 kr för att slutföra planering av en vatten- och avloppsanläggning i samhället.

 

·         Hälsovårdsnämnden begär 15 000 kr för att utarbeta förslag till vatten- och avloppsverk i Bestorp. Kommunalfullmäktige bordlägger ärendet. En fastighetsägareförening bör bildas i Bestorp och ges ansvaret för vatten- och avloppsanordningarna i samhället, anses det.

 

Vårdnäs kommunalnämnd vid ett av de sista sammanträdena hösten 1970. Ordförande var Ossian Nilsson, Skeda, t h vid bordsändan. Representanter för Vårdnäs socken är bl a Yngve Pettersson, Kåtebo, (nr 4 fr v) och bakom honom Stig Nilsson, Brokind, samt närmast t h Paul Aineström, Brokind. Ur Kommunnytt från Vårdnäs, december 1970.

 

·         Dänskebo skola läggs ner trots protester från bygdens folk. En skolstrejk bryter ut vid höstterminens början, men avbryts sedan vissa önskade åtgärder vidtagits.

 

·         Engelska införs som nytt skolämne i flera av kommunens skolor.

1953

·         Kommunen gör sitt första markförvärv. 72 000 kvm mark köps från Brokinds fideikommiss för 25 000 kr.

 

·         Hundskatten höjs med 5 kr till 30 kr.

1954

·         Skolmåltidsverksamhet börjar förberedas. En kommitté tillsätts. Studiebesök görs i kommuner där bespisning redan införts. Snaskförbud införs i skolorna.

1955

·         Till vatten- och avloppsanläggningar i Bestorp anslås 265 000 kr.

 

·         Oljeeldning installeras i Vårdnäs ålderdomshem.

1956

·         Lärarbostad uppförs vid Brokinds skola efter långa debatter i kommunalfullmäktige och flera remisser till skolstyrelsen.

1957

·         Till vatten- och avloppsanläggningar i Brokind anslås 250 000 kr.

 

·         Beslut fattas om införande av enhetsskola i kommunen fr o m läsåret 1962/63, till att börja med i klasserna 1-5. Framställning ska göras till Linköpings stad om att få placera årskurserna 7-9 i stadens skolor.

 

·         Tomtpriserna i tätorterna fastställs till 2:50 kr/kvm, utom i Brokind där priset är 2 kr.

 

·         Kostnaderna för anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnät fastställs till 1 100 kr för enfamiljsfastighet. Äldre fastigheter har rätt att ansluta sig för 300 kr.

1958

·         För vattenverk i Brokind anslås 110 000 kr. I Bestorp ska va-ledningarna byggas ut för 412 000 kr.

1959

·         Till fortsatt va-utbyggnad i Bestorp anslås 160 000 kr.

 

·         En kommitté tillsätts för att utreda behovet av pensionärslägenheter.

 

1960

·         Skolstyrelsen beslutar att ej inrätta något centralkök. Skolmaten blir billigare genom inköp från Linköping.

 

1962

·         Efter många års utredningar och diskussioner om Brokinds skolas placering och utformning beslutas att bygga nya lokaler intill den befintliga skolan, som också ska byggas om. Eftersom kostnaderna steg under tiden måste fullmäktige gång på gång bevilja nya anslag innan byggnationen äntligen kom igång.

 

·         Skolmåltidsverksamheten i kommunens skolor blir verklighet efter åtta års förberedelser.

1963

·         Pensionärshemmet Bestorpsgården uppförs.

 

1964

·         För att minska kostnaderna för projektering av kommunens tomtområden anställs en kommunalingenjör på deltid.

 

·         Kommunen förvärvar ytterligare 116 000 kvm mark från Brokinds fideikommiss för 130 000 kr.

 

·         Linköpings kommunblock bildas av Linköpings, Kärna, Norra och Södra Valkebo, Vreta kloster, Vårdnäs och Åkerbo kommuner. En samarbetsnämnd tillsätts inför ett framtida samgående.

 

·         Dänskebo skola, som under några år utnyttjats av ett pepparkaksbageri, avyttras.

 

·         Beslutas att uppta förhandlingar med Linköping om samarbete kring ett nytt ålderdomshem.

1965

·         Ett markområde i Bestorp förvärvas för 150 000 kr.

 

·         Ytterligare anslag beviljas till va-ledningar i Bestorp och Brokind.

 

·         Femdagarsvecka införs på försök i skolorna under en del av läsåret.

 

·         Sjunde årskursen försvinner från kommunens skolor, eftersom 43 av 44 elever sökt sig till årskurs 7 i skolor i Linköping. Den sista fortsättningsskolekursen (skolkök) anordnas.

 

1966

·         Veterinärbostaden i Brokind säljs.

 

1967

·         Tomtpriserna höjs till 6 kr/kvm i Sturefors, 5:50 i Bestorp och Skeda Udde, 4:50 i Brokind. I priset ska kostnaderna för vägbelysning i samhällena ingå.

 

·         Kommunalnämnden protesterar förgäves mot förändringar i järnvägstrafiken. Endast Bjärka-Säby blir kvar som järnvägsstation. Alla hållplatser utom Brokind dras in.

1968

·         Vårdnäs erbjuds 35 platser i ett planerat ålderdomshem (Ekbacken) i nya bostadsområdet Ekholmen i Linköping.

 

·         Femdagarsvecka införs i kommunens skolor.

1969

·         Beslut fattas om samgående med övriga kommuner i Linköpings kommunblock den 1 januari 1971. De styrande i Vårdnäs försöker nu att ”se om sitt hus” under återstående tiden som egen kommun.

 

·         För en ny badplats norr om Brokinds samhälle köps 6 hektar mark från Lilla Eke för 114 000 kr.

 

·         En idrottspaviljong uppförs vid Kindavallen, Brokinds idrottsplats.

 

·         Beslut fattas om att alla vägar inom kommunens tätorter skall iordningsställas och asfalteras. För ändamålet anvisas över 1 miljon kr åren 1968-70.

1970

·         Vattenreservoar anläggs vid Bestorps vattenverk.

 

·         Förskolor (lekskolor) inrättas i Bestorp, Skeda Udde och Sturefors.

 

 

Brokinds skola fick gymnastiksal i samband med ny- och ombyggnaden 1962. Foto: Paul Aineström.